shogi.de LOGO

SHOGI shogi kanji

Japanisches Schach

Castles - Mino

katamino gakoi

katamino

mino gakoi - "normales" Mino

mino

hidarimino gakoi - linkes Mino

hidarimino

takamino gakoi - hohes Mino

takamino

yonmaimino gakoi - 4-Steine Mino

4maimino